Adatkezelési Tájékoztató
és
Hozzájáruló nyilatkozat

Hajvágó Fieszta elnevezésű rendezvény (továbbiakban: rendezvény) előkészítése és lebonyolítása

1.  Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről Marsi László gyűjt és kezel.
Név: Marsi László
Székhely: 1113Budapest Villányi út 60
Telefon: +36 702146988
Honlap: www.hajvagofieszta.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.)
• a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5.) kormányrendelet
• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3. Az adatkezelés elvei
A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).
A szervezőnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”).
A személyes adatok kezelését a szervezőnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és bizalmas jelleg”).

4. Alapfogalmak
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Az érintett hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést – a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

5. A jelentkezés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés
Marsi László által szervezett rendezvény résztvevőinek nyilvántartása

5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Név A rendezvény részvétel biztosítása, azonosítás, kapcsolattartás, pályázati elszámolás Jogi kötelezettség teljesítése
E-mail cím A rendezvény részvétel biztosítása, azonosítás Hozzájárulás
Munkahely neve, címe A rendezvény részvétel biztosítása, azonosítás, kapcsolattartás Hozzájárulás
Telefonszám A rendezvény részvétel biztosítása, azonosítás, kapcsolattartás HozzájárulásAz Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.2 Az adatkezelés időtartama
A szervező a résztvevő nevét 2029. június 30-ig tárolja.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

5.3 Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A személyes adatok kezelése a szervező illetve a rendezvény lebonyolításában résztvevő munkatársak által valósul meg.

5.4 Adattovábbítás
Az adatkezelési folyamatok során adattovábbítás a szervezőn kívül álló harmadik fél részére nem történik, kivéve az adott rendezvény ellenőrzését végző hatóság részére.

6. Fotó és videódokumentáció
A rendezvény fotó és videódokumentációja
Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Fotódokumentáció A rendezvény részvétel biztosítása, a médiában történő nyilvános megjelenés, a megfelelő színvonalú dokumentálás biztosítása Jogi kötelezettség teljesítése, Hozzájárulás
Videódokumentáció A rendezvény részvétel biztosítása, a médiában történő nyilvános megjelenés, a megfelelő színvonalú dokumentálás biztosítása Jogi kötelezettség teljesítése, Hozzájárulás

6.1 Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
Az adatkezelő a konferencián készült fotó, illetve videódokumentációkat 2029. október 20-ig tárolja.
A rendezvényt követően, a személyes adatok a szervező archívumában kerülnek elhelyezésre, melyeket a szervező az érintett személyek hozzájárulásának visszavonásáig kezel.
A természetéből fakadóan vissza nem vonható nyomtatott kiadvány esetén a személyes adatok kezelésének visszavonása a nyilatkozat megtételét követő adatkezelésre vonatkozik.

6.2 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelése a szervező munkatársai, illetve a lebonyolításban résztvevő munkatársak által valósul meg.
A rendezvényen készült fotó, illetve videódokumentációt a szervező a szakma népszerűsítése, illetve a megfelelő színvonalú dokumentálás érdekében nyilvánosan közzé teheti a szervező honlapján, a közösségi médiában, kiadványokban, és egyéb szakmai célokat szolgáló oldalon.

6.3 Adattovábbítás
Az elkészült fotó, illetve videódokumentáció a támogatási feltételek biztosításának érdekében, az érintett hozzájárulása esetén, továbbításra kerülhetnek

7. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok
7.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a szervezőtől, hogy tájékoztassa:
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési cél miatt,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• a szervező kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A szervező az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2 A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a szervező módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A szervező a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.3 A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a szervezőtől a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet a szervező abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a szervező az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.4 A zároláshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az a szervező zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

7.5 A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a szervező kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.
Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz, az adatok tárolása digitálisan, jelszóval védett offline számítógépen történik. 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
8.1 Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a szervező ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

8.2 Hatósági bejelentés
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

9. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

10. Hozzájáruló nyilatkozat
Fénykép-és videofelvétel készítéséhez

H o z z á j á r u l o k
ahhoz, hogy a Marsi László (a továbbiakban: „Rendezvényszervező” vagy „Adatkezelő”) által megrendezésre kerülő Hajvágó Fieszta elnevezésű Rendezvényen fénykép, illetve videofelvétel készüljön rólam.
Jelen hozzájáruló nyilatkozatom a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdésén alapszik, tekintettel arra, hogy a „Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.”
Továbbiakban hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Rendezvényszervező által megszervezett Rendezvényen a hatályos adatvédelmi jogszabályokban, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Általános Adatvédelmi Rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”) foglaltakra figyelemmel rólam fénykép, illetve videofelvétel készüljön.

Továbbiakban jelen hozzájárulásom alapján felhatalmazom a Rendezvényszervezőt, hogy az általa készített fénykép és videofelvételeket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített felhasználási módokon a Rendezvény részvételi biztosítása, valamint a médiában történő nyilvános megjelenés céljából felhasználja.
A fentiek vonatkozásában jelen nyilatkozatban hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Rendezvényszervező az Infotv. 5.§ (1) bekezdés b) pontja, a GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltakra tekintettel a rólam készült fénykép, illetve videofelvételt, mint személyes adataimat kezelje.

Továbbiakban kijelentem, hogy az „Adatkezelési tájékoztató” tartalmát megértettem, a személyes adataim rögzítéséhez és kezeléséhez hozzájárulok.

Utolsó módosítás dátuma: 2019.08.05.